"Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salam (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada ALlah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka : orang-orang yang fasik"
(Surah Ali-Imran, 3:10)

:: Ahlan wa Sahlan :: Selamat Datang :: Welcome :: ke Laman Blog ABIM Pahang ::.......

23.5.09

Usuluddin

Kuliah Perkembangan Sejarah Pemikiran Dalam Islam - Siri 1
Oleh : Sdr Drs Mohd Salleh Albakri,M.A Bin Haji Mohd Tahir.

Usuluddin (Ar:usul ad-din). Salah satu cabang dari ilmu-ilmu keislaman yang membahas pokok-pokok kepercayaan atau keyakinan dalam Islam. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah atau akaid dan teologi Islam.

Ilmu ini menempati kedudukan yang sangat penting di antara ilmu-ilmu keislaman lainnya kerana objek kajiannya adalah kepercayaan-kepercayaan pokok dalam Islam. Ilmu usuluddin boleh masuk dalam kajian filsafat Islam jika dilihat dari segi bahawa ilmu ini mementingkan argumen-argumen aqli (akal,penalaran). Tetapi,jika dilihat dari segi bahawa ilmu ini mementingkan argumen-argumen atau dalil-dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis), maka ilmu ini boleh masuk dalam kajian ilmu-ilmu agama.

Berdasarkan dua segi itu pula,seorang ahli Usuluddin dapat melakukan kajian-kajian yang benar-benar bebas, di samping juga dapat melakukan kajian-kajian dengan tetap berlandaskan pada doktrin-doktrin keagamaan yang dipercayainya. Dengan demikian, ilmu usuluddin boleh bercorak agama dan juga boleh bercorak filsafat.

Pokok-pokok kepercayaan terpenting yang menjadi bidang pembahasan ilmu ini adalah ketauhidan, kenabian dan kepercayaan pada al-akhirah (akhirat). Bidang-bidang tersebut meliputi:

(1) keimanan kepada Allah SWT, iaitu pembahasan tentang Allah SWT, yang mencakup kajian tentang zat, sifat dan perbuatan-Nya;
(2) kitab-kitab-Nya, iaitu pembahasan kitab-kitab Allah SWT, mencakup kajian tentang kebutuhan manusia terhadap wahyu serta kewajipan untuk menerima apa yang diberitakan-Nya, termasuk berita-berita ghaib.
(3) rasul-rasul-Nya, iaitu pembahasan nabi-nabi Allah SWT, mencakup kajian tentang apa yang wajib, mustahil dan harus yang terdapat pada rasul-rasut tersebut; dan
(4) kehidupan di hari kemudian, iaitu pembahasan yang mencakup kajian tentang semua yang disampaikan oleh para rasul Allah SWT yang termaktub dalam kitab-kitab-Nya, iaitu perihal kehidupan sesudah mati.

Sementara itu, kajian tentang malaikat-malaikat Allah SWT boleh merupakan kajian tersendiri, tetapi boleh juga bahagian daripada pembahasan mengenai rasul-rasul-Nya. Hal ini kerana dilihat dari fungsinya, malaikat juga adalah rasul Allah SWT, meskipun fungsi kerasulan malaikat dapat dibezakan dengan fungsi kerasulan para nabi Allah SWT.

Ilmu usuluddin tidak muncul sekaligus dan pada mulanya pun belum jelas dasar-dasarnya. Ilmu usuluddin sebagai suatu disiplin ilmu baru muncul lama sesudah Nabi SAW wafat. Walaupun setelah Nabi SAW wafat segera muncul persoalan politik, iaitu masalah imamah atau kepimpinan. Persoalan politik tersebut selanjutnya berkembang menjadi masalah teologis yang akhirnya melahirkan ilmu usuluddin.

Banyak sumber yang menyebutkan bahawa persoalan-persoalan politik pada masa awal Islam itu melatarbelakangi lahirnya ilmu usuluddin. Persoalan politik yang paling hangat yang telah menumbuhkan benih-benih teologis dan yang kelak melahirkan ilmu ini adalah perang saudara antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Talib RA dengan kelompok Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang membangkang terhadap kekhalifahan Ali. Perpecahan antara kedua kelompok tersebut juga melahirkan kelompok baru yang disebut Khawarij.

Khawarij memandang bahawa arbitrasi (tahkim = keputusan) yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut tidak sah kerana satu-satunya tahkim yang boleh diterima ialah dari Allah SWT. Khawarij yang pada mulanya adalah pengikut Ali, menuduh kedua kelompok tersebut adalah kafir, sebagaimana keduanya juga saling mengafirkan. Persoalan saling mengafirkan antara sesama muslim itu bukan hanya merupakan persoalan politik, tetapi telah meluas menjadi persoalan teologis. Bahkan setelah itu juga muncul kelompok Murjiah yang tetap memandang semua kelompok sebelumnya sebagai mukmin. Kelompok Murjiah menangguhkan penilaian terhadap seseorang sampai Allah SWT menilai sendiri di hari kemudian.

Peristiwa pembunuhan Khalifah Usman bin Affan dan kemudian disusul oleh Khalifah Ali juga merupakan salah satu faktor yang memacu perubahan persoalan-persoalan politik menjadi persoalan teologis. Pembunuhan yang bersifat politis tersebut juga melahirkan perbezaan pendapat apakah orang yang berbuat dosa besar itu masih tetap mukmin atau sudah kafir.

Munculnya kaum Muktazilah yang merumuskan pemikiran-pemikirannya secara lebih sistematik tentang persoalan-persoalan teologis tersebut dipandang sebagai permulaan berdirinya ilmu usuluddin sebagai ilmu tersendiri. Adapun pertumbuhan ilmu usuluddin sebagai ilmu tersendiri dimulakan pada masa Khalifah al-Ma'mun (Kerajaan Abbasiyah; w. 218H / 833 M). Hal ini terjadi setelah ulama'-ulama' Muktazilah mempelajari filsafat, khususnya ilmu lojika (mantik) dan memanfaatkannya untuk membela agama dan pokok-pokok kepercayaan mereka dari serangan yang dilancarkan oleh lawan-lawan kaum muslim pada masa itu yang lebih dulu menggunakan filsafat dan lojika sebagai alat dalam kritik dan serangan mereka. Ketika itu ilmu usuluddin disebut ilmu kalam, sebelumnya di sebut al-fiqh fi' ad-din (Pemahaman dalam Soal Agama) dan kemudian disebut dengan ilmu tauhid dan ilmu akaid (jami'ah dan akidah).

Ilmu usuluddin dinamakan dengan ilmu kalam antara lain kerana :

(1) di antara persoalan yang menjadi pokok pembahasannya ialah kalam Allah SWT, iaitu Al-Qur'an, apakah azali atau non azali;
(2) ulama' kalam (mutakalimin), kerana pengaruh penggunaan dalil-dalil yang jelas pada pembicaraan-pembicaraan mereka mengesahkan mereka sebagai ahli-ahli bicara. Hal ini sesuai dengan ucapan kata kalam itu sendiri yang bererti bicara atau ucapan; dan
(3) pembuktian kepercayaan yang digunakan serupa dengan lojika dalam filsafat. Untuk membezakan dengan lojika, maka dinamakan ilmu kalam.

Ilmu usuluddin dinamakan ilmu tauhid kerana pokok pembahasannya bertujuan memurnikan keesaan Allah SWT, di samping memantapkan keyakinan terhadap pokok-pokok kepercayaan lainnya. Hal ini kerana ilmu tauhid menerangkan kepercayaan tentang wujud Allah SWT dan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus yang ada pada Allah SWT. Demikian pula tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus ada pada rasul-rasul-Nya. Penamaan ilmu usuluddin dengan ilmu akidah atau akaid kerana dua hal yang disebut terakhir ini merupakan padanan ilmu tauhid.

Dalam sejarah perkembangan ilmu usuluddin, kalam, tauhid dan akidah terdapat dua aliran pokok, iaitu rasional dan tradisional. Aliran rasional dicetuskan oleh kaum Muktazilah dengan tokohnya, antara lain Abu Huzail al-Allaf (135-235 H), an-Nazzam (185-321 H), Mu'ammar bin Abbad, al-Jahiz Abu Usman bin Bahar (w.225 H) dan al-Jubba'i (w. 303 H) yang telah mempelajari dan memanfaatkan filsafat dalam menangkis argumen-argumen filosofis yang dikemukakan oleh lawan-lawan kaum muslimin. Akal dalam aliran rasional menempatkan kedudukan yang tinggi. Akal dapat mengetahui adanya Tuhan, kewajipan berterima kasih pada Tuhan, perbezaan antara yang baik dan yang jahat serta kewajipan manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi yang jahat. Menurut aliran ini, kemampuan akal tersebut tetap ada seandainya Tuhan tidak menurunkan agama kepada manusia.

Di pihak lain aliran tradisional tidak memberikan kedudukan dan kemampuan demikian terhadap akal. Hal ini kerana sebelum hadirnya agama, kemampuan akal hanya terbatas pada mengetahui adanya Tuhan dan untuk mengetahui selain itu adalah di luar kemampuan akal. Kaum As'ariah termasuk yang menganut pendirian ini dengan tokoh-tokoh, antara lain Abu Bakar Muhammad al-Baqillani (w. 403H/1013 M), Abu Bakar al-Juwaini dan al-Ghazali.

Selain dua aliran tersebut terdapat aliran lain, iaitu Maturidiah. Aliran ini mencuba menempuh jalan tengah dari kedua aliran pokok tersebut. Namun, dalam kenyataannya pendirian-pendirian teologis kaum Asy'ariyah lebih banyak dianut masyarakat muslim, sedangkan pendirian Muktazilah hanya dianut lapisan terbatas. Pendirian kaum Maturidiah kurang populer.

Buku-buku yang ditulis mengenai ilmu ini sampai sekarang tak terbilang lagi jumlahnya, di antaranya :al-Majmu'fi al-Muhit bi at-Taklif (Kumpulan tentang hal-hal yang Meliputi Kewajiban/Beban) oleh Abdul Jabbar bin Ahmad, Risalah at-Tauhid (Tulisan tentang Tauhid) dan Hasyiyah 'ala al-'Aqa'id al-'Adudiah (komentar tentang Akidah-Akidah yang Menyesatkan) oleh Syekh Muhammad Abduh, Kitab Usul ad-Din (Kitab mengenai Dasar-dasar Agama) oleh al-Bagdadi, al-Milal wa an-Nihal (Agama dan Aliran-akirannya) oleh Muhammad Abdul Karim asy-Syahristani, al-Irsyad ila Qawati al-Adillah fi Usul al-Itiqad (Petunjuk Menuju Dalil-dalil Pasti dalam Dasar-dasar Keyakinan) oleh al-Juwaini, Kitab at-Tauhid (Kitab mengenai Tauhid) oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi, dan Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan oleh Prof.DR Harun Nasution.

Disediakan oleh:
Sdr Drs Mohd Salleh Albakri,M.A bin Haji Mohd Tahir
Setiausaha Abim Kuantan
Mantan Ketua Komisaris Mahasiswa Pemikiran Moderan Dalam Islam, Program Pascasarjana IAIN SULTHAN SYARIF QASIM, INDONESIA.(2000-2002).

0 ulasan:

Post a Comment

Kongsikan Bahan

Twitter Facebook Digg Stumbleupon Favorites More